Shopping Cart
plascon

Scheduled Activities permit application

Scheduled Activities permit application as per Section 6(1) of the Scheduled Activities Bylaw

Scheduled Activities permit application as per Section 6(1) of the Scheduled Activities Bylaw

Notice is hereby given that an application will be made by Kansai Plascon PTY LTD in terms of the above-mentioned Bylaws to Sethabile Mthonti of the eThekwini Municipality for authority to use 1236 South Coast Road, ERF No.: 1064 for the purpose of conducting the following listed activity/ies listed in Schedule 1 of the Bylaws:

 • Manufacturing of paints and varnish (resin) and products related to Surface 
 • Coating Industry. (Chemical and pigment work).
 • Spray Painting
 • Waste material collecting, sorting, storing, and recycling

Any person desiring to object to the use of the premises for such purposes may do so within 14 (fourteen)days from the date of publication of this notice by lodging a written notice setting out their names, contact details, addresses and the grounds of their objection with:

Authorised Official: Sethabile Mthonti
Address: 265 Shallcross Drive
Shallcross
Contact Number: 0313112581Email address: Sethabile.Mthonti@durban.gov.zaCompany details for objection
Address: Kansai Plascon PTY LTD
1236 South Coast Road
Mobeni
Contact Number: 0314513200
Email address: zmzobe@kansaiplascon.co.zaCopies of the application and publication notice are available for public comment on:
Company website: www.plascon.co.za , hardcopies at the following places:
Local Library
Sizakala Centre
Office of the Ward CouncillorApplicant: Bobby Bhugwandin
10 Fredrick Cooper Drive
Luipaardsvlei
Krugersdorp.
Isicelo semvume yokwenza Izinto Ezivumelekile ngokweSigaba 6 (1) soMthetho kaMasipala WeTheku Wohla Lwezinto Ezivumelekile

Lesi yisaziso sokuthi kuzokwenziwa isicelo senziwa u Kansai Plascon PTY LTD ngaphansi kwalo Mthetho kaMasipala ogagulwe ngenhla ku Sethabile Mthonti sikaMasipala waseThekwini sokugunyazwa ukusebenzisa u 1236 South Coast Road, Mobeni ngenhloso yokwenza lo msebenzi olandelayo oyinto evumelekile ebalwe kuSheduli 1 walo mqulu weMithetho kaMasipala:Noma ngubani ofisa ukuphikisana nokusetshenziswa kwale ndawo ukwenza lo msebenzi unikwa ithuba lokuba azwakalise ukuphikisana kwakhe nalokhu zingakapheli izinsuku eziyi-14 (eziyishumi nane) kusukela ngosuku okukhishwe ngalo lesi saziso ngokuthumela isaziso sakhe salokho esibhalwe phansi esiqukethe amagama akhe, imininingwane yokuxhumana naye, ikheli lakhe kanye nezizathu zakhe zokuphikisana nalokhu okuhlongozwayo lapha. Lesi saziso kufanele sithunyelwe kuleli kheli:
Isisebenzi esigunyaziwe: Sethabile Mthonti
Ikheli: 265 Shallcross Drive
ShallcrossInombolo yocingo: 0313112581
Ikheli le-email: Sethabile.Mthonti@durban.gov.zaImininingwane yenkampani kwabaphikisayo

Ikheli: Kansai Plascon PTY LTD
1236 South Coast Road
Mobeni
Inombolo yocingo: 0314513200
Ikheli le-email: zmzobe@kansaiplascon.co.zaAmakhophi alesi sicelo okukhulunywa ngaso lapha kanye nalesi saziso kuyatholakala kwabafisa ukuphawula kuleli kheli: www.plascon.co.za
Imininingwane eqoshwe phansi itholakala kulezizindawo:
Umtapo wolwazi oseduze nawe, Sizakala Centre nehhovisi leKhansela eliseduze
Ofake isicelo: Bobby Bhugwandin
10 Fredrick Cooper Drive
Luipaardsvlei
Krugersdorp.

Subscribe to our newsletter

Colour Advice

Struggling to pick a colour?
Let us digitally re-colour photo/s of your room to help you decide.

Step 1 of 3

Upload up to 3 room photos

Drop files here or
Max. file size: 128 MB, Max. files: 3.

  Paint Calculator

  Step 1 of 3

  Hidden
  Total Width Of Wall/s In Meters
  Total Height Of Wall/s In Meters
  Finish(Required)
  m2

  Search by